ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากรณีจ้างถ่ายเอกสารสำนักงาน เดือนธันวาคม 2560-เดือนกันยายน 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 เรียกรายงานตัวพนักงานราชการ (วันที่ 18 ธ.ค.60)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปีศึกษา 2560[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 2560[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จังหวัดนราธิวาส "โคร...[กลุ่มอำนวยการ]
 รับเอกสารแก้ไขค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560[งบทดลอง]
 ราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ[กลุ่มการเงิน]
 รับเอกสารแก้ไขค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
  เอกสารการจัดจ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนเงินค่าศึกษาบุตร ของข้าราชการและลุกจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาล ของขรก.และลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[กลุ่มการเงิน]
 เอกสารการจัดจ้างวิทยากรอิสลามศึกษา และพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ[กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 page 1 / 8